Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Στο Φακέλωμα καταλήγει ο οικονομικός κατακτητής. Από τι πρέπει να προσέχουμε πλέον. Η κάρτα του πολίτη θα τους βοηθούσε πολύ.

Στο μικροσκόπιο της εφορίας κάθε ευρώ που δαπανούν ή αποταμιεύουν τα νοικοκυριά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Στην τήρηση βιβλίων για κάθε νοικοκυριό προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, καταγράφοντας το κάθε ευρώ που δαπανούν ή αποταμιεύουν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συναλλαγές αυτές δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνονται!
Τον ρόλο του λογιστή θα διαδραματίσουν τράπεζες, χρηματιστήριο, ασφαλιστικές εταιρείες, ταμεία, ΔΕΚΟ, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ακόμη και εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, υποχρεούνται να αποστείλουν άμεσα όλα τα στοιχεία των συναλλαγών με τους πελάτες τους, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το μεγαλύτερο σχέδιο διασταυρώσεων των οικονομικών στοιχείων των φορολογουμένων! Από τον έλεγχο δεν θα ξεφύγουν ούτε οι δαπάνες σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα στοιχεία των οποίων θα συλλέγονται και θα διασταυρώνονται, προκειμένου να ελέγχονται ακόμη και οι γιατροί που εισηγούνται και «εκτελούν» τις πράξεις.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καθολικό φακέλωμα για το κάθε ευρώ που δαπανούν ή αποταμιεύουν τα νοικοκυριά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι συναλλαγές αυτές δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνονται. Σημειώνεται ότι στο φακέλωμα αυτό, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να συμμετάσχουν δεκάδες φορείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία στη ΓΓΠΣ για τη χρήση του 2011. Το φακέλωμα μπορεί να πάει έναν χρόνο πίσω για κάποιες συγκεκριμένες συναλλαγές ή εφόσον το ζητήσει η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων. Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του υπουργείου, υπόχρεοι στην υποβολή στοιχείων και πληροφοριών είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στοιχεία θα πρέπει να αποστείλουν οι εξής φορείς:

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν μεταξύ άλλων σε:
- Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
- Υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.
- Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.
Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις) διαβιβάζονται:
- Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος.
- ΑΦΜ του δανειολήπτη.
- ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
- Το είδος του δανείου, η ημερομηνία χορήγησής του, το νόμισμα τήρησης του δανείου, το υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, το σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, το σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, η ένδειξη επιδότησης δανείων και δανείου α' κατοικίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
- Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού.
- Αριθμός λογαριασμού.
- Υπόλοιπο λογαριασμού.
- Κωδικός νομίσματος.
Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται:
- Υπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.).
- Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.).
- Υπαρξη θυρίδων.
- Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
- ΑΦΜ υπόχρεου.
- Αριθμός συμβολαίου.
- Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος.
- Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες
Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα κάτωθι στοιχεία:
- Αριθμός κάρτας.
- Ημερομηνία συναλλαγής.
- Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής.
- ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα).
- Τριψήφιο κωδικό τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ιδρύματος πληρωμών.
Στην αξία των συναλλαγών αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών/ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών. Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου